Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 19 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị

Thông tin đơn vị

Cập nhật lúc : 09:51 01/04/2013  

Giới thiệu đôi nét về trường
Giới thiệu về trường.

 

TRƯỜNG TH&THCS LÊ QUANG BÍNH

Lê Quang Bính (1812 – 1884), còn có tên là Lê Quang Quyền, người làng Xuân Hòa, tổng An Ninh, huyện Hương Trà (nay thuộc phường Hương Long, thành phố Huế). Ông bắt đầu làm thư lại ”vị nhập lưu” ở Đại Lý tự vào năm 1832, từ 1835, ông chuyển vào làm tại Gia Định. Ông có nhiều công lao nên được thăng Chánh Bát Phẩm Thư Lại (1848). Từ năm 1859, ông tham gia chiến đấu chống thực dân Pháp. Ngày 17/2/1859, tỉnh thành Gia Định thất thủ, ông rút quân về huyện Tân Hòa cùng Quản cơ  Hoàng Văn Đề mộ dân binh tiếp tục chống giữ. Năm 1860, ông bị triều đình phạt 100 trượng vì để thành Gia Định thất thủ, nhưng sau đó được thưởng 3 đồng tiền Phi Long do lãnh đạo tướng sĩ đánh thắng trận ở Châu Ý. Năm 1852, ông tham gia đánh thắng giặc Pháp ở ba thôn Trường Xuân, Bình Phú Đông, Đồng Sơn. Sau đó, ông cùng Trương Định lui về cố thủ ở Tân Hòa và được Trương Định sung chức ”Bình Tây tham tán quân vụ”.

Hiện nay ở phường Hương Văn, thị xã Hương Trà đã có một con đường mang tên ông.