Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 19 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Hiệu trưởng

 

- Hiệu trưởng: Lê Thanh Hải

- Email: haibthanh@gmail.com

- SDT: 0986691117

- Địa chỉ: Thuận Điền, Bình Điền, Hương Trà, TT Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.