Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 14 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ 1,2,3

Tổ 1,2,3