Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 29 tháng 09 năm 2016

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch chiến lược

Kế hoạch chiến lược