Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 23 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ 4,5

Kế hoạch tuần học thứ 22 ( Tuần 6 năm 2020, từ 03/02/2020 đến 09/02/2020 )