Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 22 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Kế hoạch tuần học thứ 52 ( Tuần 8 năm 2019, từ 18/02/2019 đến 24/02/2019 )

  • Kế hoạch tuần học thứ 6
    (tuần 39 năm 2013, từ 23/09/2013 đến 29/09/2013)
    Thực hiện và hoàn thành các công việc được giao trong tuần 6