Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 22 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Hiệu trưởng

Kế hoạch tuần học thứ 18 ( Tuần 51 năm 2018, từ 17/12/2018 đến 23/12/2018 )

 • Kế hoạch tuần học thứ 19
  (tuần 52 năm 2013, từ 23/12/2013 đến 29/12/2013)
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HIỆU TRƯỞNG Tuần từ 23/12 đến 28/12/2013

 • Kế hoạch tuần học thứ 18
  (tuần 51 năm 2013, từ 16/12/2013 đến 22/12/2013)
  KẾ HOẠCH HIỆU TRƯỞNG TUẦN 18 (Từ ngày 16/12 đến 21/12/2013)

 • Kế hoạch tuần học thứ 16
  (tuần 49 năm 2013, từ 02/12/2013 đến 08/12/2013)
  KẾ HOẠCH HIỆU TRƯỞNG TUẦN 16 (Từ ngày 02/12 đến 07/12/2013)

 • Kế hoạch tuần học thứ 13
  (tuần 46 năm 2013, từ 11/11/2013 đến 17/11/2013)
  Kế hoạch của Hiệu trưởng tuần 13 từ ngày 11/11 đến 17/11/2013)