Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 22 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó hiệu trưởng THCS

Kế hoạch tuần học thứ 17 ( Tuần 50 năm 2018, từ 10/12/2018 đến 16/12/2018 )

 • Kế hoạch tuần học thứ 35
  (tuần 15 năm 2016, từ 11/04/2016 đến 17/04/2016)
  KẾ HOẠCH TUẦN 35 CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG THCS Từ ngày 11/4/2016 đến ngày 17/4/2016

 • Kế hoạch tuần học thứ 27
  (tuần 11 năm 2016, từ 14/03/2016 đến 20/03/2016)
  KẾ HOẠCH TUẦN 31 CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG THCS Từ ngày 14/3/2016 đến ngày 20/3/2016

 • Kế hoạch tuần học thứ 27
  (tuần 7 năm 2016, từ 15/02/2016 đến 21/02/2016)
  KẾ HOẠCH TUẦN 27 CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG THCS Từ ngày 15/02/2016 đến ngày ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 26
  (tuần 6 năm 2016, từ 08/02/2016 đến 14/02/2016)
  KẾ HOẠCH TUẦN 26 CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG THCS Từ ngày 08/02/2016 đến ngày ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 11
  (tuần 44 năm 2014, từ 27/10/2014 đến 02/11/2014)
  KẾ HOẠCH PHÓ HIỆU TRƯỞNG THCS TUẦN 11 (27/10/2014 đến 02/11/2014

 • Kế hoạch tuần học thứ 22
  (tuần 3 năm 2014, từ 13/01/2014 đến 19/01/2014)
  KẾ HOẠCH TUẦN 21 PPCT TỪ 0/01/2014 ĐẾN 12/01/2014 PHÓ HIỆU TRƯỞNG THCS

 • Kế hoạch tuần học thứ 21
  (tuần 2 năm 2014, từ 06/01/2014 đến 12/01/2014)
  KẾ HOẠCH TUẦN 20 PPCT TỪ 06/01/2014 ĐẾN 12/01/2014 PHÓ HIỆU TRƯỞNG THCS

 • Kế hoạch tuần học thứ 20
  (tuần 1 năm 2014, từ 30/12/2013 đến 05/01/2014)
  KẾ HOẠCH PHÓ HIỆU TRƯỞNG TUẦN 20/2013 (30/12/2013 – 05/01/2014)