Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 20 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HKI THCS

  • BDTX
    GV nghiên cứu kế hoach BDTX

Trang 1/5
1 2 3 4 5